Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Sdružení podnikatelů, dále jen FakaHeda.eu:

Bc. Tomáš Cigán (Austin)
tomas.cigan@fakaheda.eu
IČ: 87289938
DIČ: CZ8610066025

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

Bc. Jan Faika (MiniMe)
jan.faika@fakaheda.eu
IČ: 75369991
DIČ: CZ8701225940

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


0. Všeobecné obchodní podmínky

0.1 Zákaznický účet

1. Obchodní podmínky pro nákup her

1.1 Uzavření kupní smlouvy

1.2 Dodání Produktu, platební podmínky

1.3 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1.4 Práva z vadného plnění, reklamace

1.4.1 Práva z vadného plnění

1.4.2 Reklamace

1.5 Dotazník spokojenosti

1.6 Závěrečná ujednání

 Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

2. Všeobecné podmínky využívání hostingových služeb FakaHeda.eu

2.1 Definice

2.2 Využívání služeb

2.2.1 Herní server (dále jen HS)

2.3 Reklamace služeb

2.3.1 - Nárok na vrácení peněz

2.3.2 - Řešení sporů

2.4 Ceny

3. Zásady zpracování osobních údajů zákazníků FakaHeda.eu v souladu s GDPR

Zpracovatel osobních údajů a Správce

Sdružení podnikatelů, dále jen FakaHeda.eu:

Bc. Tomáš Cigán (Austin)
tomas.cigan@fakaheda.eu
IČ: 87289938
DIČ: CZ8610066025

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

Bc. Jan Faika (MiniMe)
jan.faika@fakaheda.eu
IČ: 75369991
DIČ: CZ8701225940

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

3.1 Zpracování osobních údajů u FakaHeda.eu

Osobní údaje FakaHeda.eu zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Osobní údaje získává FakaHeda.eu od subjektů těchto údajů. Dále FakaHeda.eu zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností FakaHeda.eu a ochranu oprávněných zájmů FakaHeda.eu je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

3.2 Pověřenec

FakaHeda.eu nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován.

3.3 Zálohování a obnova ze zálohy

Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohovány. V provedených zálohách (souborech, snapshotech apod.) FakaHeda.eu do dat nezasahuje a v případě obnovy FakaHeda.eu osobní data po obnově upraví tak, aby byla v souladu s těmito Zásadami.

3.4. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje zpracovávané FakaHeda.eu:

3.4.1 Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů FakaHeda.eu

3.4.2 Uchovávané údaje pro uzavření a plnění smlouvy:

3.4.3 Zákaznický účet

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu dává subjekt údajů souhlas FakaHeda.eu se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů s tím, že v zákaznické administraci se nesmí nacházet žádná aktivní služba a nesmí tam být žádný nevyužitý kredit. V případě, že v zákaznickém účtu jsou jakékoliv údaje o službách apod., tak zákaznický účet není mazán, ale deaktivován bez možnosti přihlášení. Smazání zákaznického účtu, respektive anonymizace v souladu s těmito Zásadami, proběhne po smazání (případně anonymizaci) všech Služeb v zákaznickém účtu (po uplynutí lhůt pro jednotlivé služby) v souladu s těmito Zásadami.

Nedílnou součástí všech služeb je zákaznický účet, pro jehož fungování je nutné vyplnit:

údaje potřebné pro komunikaci se zákazníkem:

nepovinné údaje:

3.4.4 Údaje o objednaných a odebíraných službách, využívání služeb

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

3.4.5 Provozní údaje a lokalizační údaje

FakaHeda.eu zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro vyúčtování služeb, případně pro řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností. Jde o:

3.4.5.1 Provozní údaje a lokalizační údaje - logy:

3.4.6 Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

3.4.7 Komunikace mezi FakaHeda.eu a zákazníkem

3.5 Doba uchovávaní informací o zákaznících FakaHeda.eu

3.6 Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných FakaHeda.eu

3.7 Práva subjektu údajů

Vyzkoušejte si Control Panel

Control PanelVerze 9526 (19.04.2024)

FakaHeda ceny

  • 249,00 Kč9,96 €
Vítejte na stránkách FakaHeda game hostingu!
Přihlášení