Podmínky užití služeb

Ceny

Pokud není u příslušné ceny uvedeno jinak, platí, že zobrazované ceny uvedené v Kč (korunách českých) jsou rovny cenám uvedeným v kreditech a naopak.

Jakékoliv vyplácení kreditů není možné.

Všeobecné podmínky využívání služeb FakaHeda.eu

============================================================
    1.    Definice
============================================================

1.1 FakaHeda.eu - Sdružení podnikatelů: Tomáš Cigán, IČ: 87289938, Jan Faika IČ: 75369991

1.2 ADMIN - administrátor, technická podpora, FakaHeda.eu

1.3 MAJITEL - objednavatel služby(placené nebo sponzorované) poskytované FakaHeda.eu, majitelem je objednavatel, nikoliv plátce

1.4 OSOBA POVĚŘENÁ - osoba, které bylo MAJITELEM umožněno upravovat HS

1.5 FTP - File Transfer Protocol, síťová služba určená pro přenos souborů

============================================================
    2.    Využívání služeb
============================================================

2.1 Herní server (dále jen HS)

2.1.1 HS je veřejně přístupná služba

2.1.2 Základní instalace HS je v souladu s licenčním ujednáním dané hry. Pro základní instalaci HS jsou využívány volně dostupné soubory. V případě, že HS vyžaduje soubory dané hry, FakaHeda.eu vlastní originální kopii této hry.

2.1.3 Veškeré soubory potřebné pro chod HS jsou MAJITELI přístupné skrze FTP (výjimkou jsou herní servery, u kterých toto nesmí být umožněno).

2.1.4 Při úpravách nastavení HS či modifikaci základní instalace HS přechází odpovědnost za dodržování licenčního ujednání na MAJITELE HS. Takovýmito úpravami HS se rozumí úpravy MAJITELEM HS, či ADMINEM (na základě požadavku MAJITELE HS).

     2.1.4.1 DODATEK: U Battlefield RANKED serverů musí majitel zajistit dodržování pravidel ROE (http://www.fakaheda.eu/view.php?cisloclanku=2009020005)

2.1.5 ADMIN není oprávněn upravovat nastavení HS či jej modifikovat bez souhlasu MAJITELE HS, pokud se nejedná o opravu chyby v základní instalaci, úkony prováděné za účelem zamezení přetěžování či jiné optimalizace.

2.1.6 Je zakázáno měnit parametry HS, které mají vliv na výpočet měsíčního paušálu HS, či mají vliv na síťovou komunikaci ( především změna počtu slotů ,hry pro kterou je HS určen, IP adresy a portů ).

2.1.7 Je zakázáno provádět jakýmkoliv způsobem úpravy v nastavení HS, které by mohly zapříčinit pád hardwarového serveru či nadměrné přetížení. Do tohoto prohřešku se také počítá jakýkoliv úkon s HS, který je prováděn za účelem přetížení/shození serveru.

2.1.8 Je zakázáno využívat FTP HS pro šíření či skladování dat nesouvisejících s provozem HS.

2.1.9 V případě porušení některého z bodů 2.1.6, 2.1.7 MAJITELEM či OSOBOU POVĚŘENOU je ADMIN oprávněn HS vypnout na dobu úměrnou prohřešku. Dobu volí ADMIN dle svého uvážení. MAJITEL v tomto případě nemá nárok na náhradu škody.

2.1.10 Při zakoupení HS pro hru minecraft zákazník automaticky souhlasí s podmínkami vydanými společností Mojang - EULA

============================================================
    3.    Reklamace služeb
============================================================

3.1 Nesprávnou funkčnost služby je povinen zákazník nahlásit ihned. Pokud tak neučiní, bude jako doba nefunkčnosti nebo omezené funkčnosti služby začínat dnem nahlášení reklamace provozovateli prostřednictvím ticket systému, emailu nebo telefonicky.

3.2 Provozovatel se zavazuje vzniklý problém začít řešit nejpozději do 5ti pracovních dnů a o průběhu oprav zákazníka informovat.

3.3 Pokud nastane pochybení na straně poskytovatele a nebude zaviněno třetí stranou (např, živelná pohroma, DDOS útoky, nefunkčnost serverů třetích stran závisejících na provozu HS), je poskytovatel povinen provést náhradu za dobu nesprávné funkčnosti či nefunkčnosti dané služby. Náhrada je ve formě přičtených dní k pronájmu služby vždy v minimální době 1 dne navíc dle délky trvání omezené funkčnosti služby.

3.4 - Nárok na vrácení peněz

3.4.1 - Nárok na vrácení peněz za zakoupenou službu zákazníkovi vzniká v případě prokázané plné nefunkčnosti služby po dobu alespoň 2 týdnů z jednoho měsíce pronájmu služby.

3.4.2 - Nárok na vrácení peněz za zakoupenou službu bez udání důvodu vzniká v případě nezapočatého plnění služby, tedy v případě, že zakoupená služba nebyla aktivována.

3.4.3 - Nárok na náhradu škody zaniká v případě, že byla disfunkčnost / špatná funkčnost zapříčiněna nestandardním nastavením služby ze strany zákazníka. Za takovéto nastavení se považuje vše co se liší od základní instalace poskytnuté poskytovatelem.

============================================================
    4.    Závěrečná ustanovení
============================================================

4.1 FakaHeda.eu si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.


 

 

Vyzkoušejte si Control Panel

Control PanelVerze 9589 (14.06.2024)

FakaHeda ceny

  • 249,00 Kč9,96 €
Vítejte na stránkách FakaHeda game hostingu!
Přihlášení