Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Sdružení podnikatelů, dále jen FakaHeda.eu:

Bc. Tomáš Cigán (Austin)
tomas.cigan@fakaheda.eu
IČ: 87289938
DIČ: CZ8610066025

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

Bc. Jan Faika (MiniMe)
jan.faika@fakaheda.eu
IČ: 75369991
DIČ: CZ8701225940

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


0. Všeobecné obchodní podmínky

0.1 Zákaznický účet

 • Zákazník vytvoří svůj Zákaznický účet zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře na webu www.fakaheda.eu a kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Kliknutím na toto tlačítko Zákazník zároveň potvrzuje správnost a pravdivost zadaných údajů. Zákazník je povinen zadané údaje ve svém Zákaznickém účtu aktualizovat v případě jakékoliv změny.
 • Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému Zákaznickému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého Zákaznického účtu jiným osobám.
 • Pokud Zákazník poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), může Prodávající Zákaznický účet Zákazníka zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si však Zákazník může založit nový Zákaznický účet.
 • Prodávající může dočasně omezit dostupnost Zákaznického účtu Zákazníka, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení a nebo v případě podezření na podvodné jednání.
 • Pro vedení zákaznického účtu na FakaHeda.eu je nutné, aby subjekt údajů (fyzická osoba, k níž se osobní údaje vyplněné u zákaznického účtu vztahují) byl starší 16 let. Subjekt údajů, který souhlasí s těmito podmínkami, zároveň potvrzuje, že je starší 16 let. Není-li subjekt údajů starší 16 let, musí předat FakaHeda.eu souhlas od osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

1. Obchodní podmínky pro nákup her

1.1 Uzavření kupní smlouvy

 • Zákazník může objednávat Produkty z Internetového obchodu prostřednictvím svého Zákaznického účtu.
 • Nabídka Produktů na webových stránkách Internetového obchodu není návrhem na uzavření Kupní smlouvy; veškeré Kupní smlouvy budou uzavřeny až na základě Objednávky Zákazníka.
 • V případě zájmu o koupi Produktu je třeba vyplnit veškeré povinné údaje Objednávky a vyplněnou Objednávku odeslat Prodávajícímu potvrzením objednávky v Internetovém obchodě (kliknutím na tlačítko „Objednat“). Upozorňujeme, že odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami.
 • Prodávající neprodleně potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce anebo prostřednictvím Zákaznického účtu; toto potvrzení však není akceptací objednávky.
 • Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením Prodávajícímu, ale k uzavření Kupní smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany Prodávajícího. Prodávající může akceptovat Objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo Zákaznického účtu anebo přímo odesláním objednaného Produktu Zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva na Produkt specifikovaný v Objednávce.
 • Pokud Objednávku nemůže Prodávající akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Produktu, jeho vyprodání a podobně), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že prodlení Prodávajícího se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.
 • Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno Objednávky však nebudou provedeny po uzavření Kupní smlouvy (tj. zejména po odeslání akceptace Objednávky Zákazníkovi). V případě storna Objednávky Zákazníkem, který je podnikatelem, pokud Produkt byl zvlášť objednán u jeho dodavatele pro takového Zákazníka, je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi pouze 70 % celkové ceny Produktu, ohledně nějž došlo ke stornu; zbývajících 30 % takové ceny si Prodávající ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového Produktu, jeho dopravou a dalších obdobných nákladů.

1.2 Dodání Produktu, platební podmínky

 • Prodávající Produkt primárně doručuje prostřednictvím digitální distribuce, tj. zasláním aktivačního klíče nebo odkazu na email Zákazníka nebo na jeho Zákaznický účet, pomocí kterých Zákazník zakoupený Produkt aktivuje.
 • Způsob úhrady ceny Produktu bude zvolen Zákazníkem v Objednávce.
 • Cena Produktu může být uhrazena zejména následujícími způsoby: předem bankovním převodem, online platbou nebo online platební kartou; v takovém případě bude Produkt odeslán Zákazníkovi na email či na jeho Zákaznický účet, nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Prodávajícího.
 • Dostupné Produkty jsou Zákazníkovi standardně dodávány do 24 hodin po zaplacení Kupní ceny. Informace o dostupnosti Produktu je uvedena na webových stránkách Internetového obchodu.

1.3 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • Na základě § 1837/l občanského zákoníku nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy kdykoliv před dodáním Produktu. V takovém případě je Prodávající povinnen vrátit kupní cenu bez zbytečného odkladu stejnou platební metodou nebo bezhotovostně na bankovní účet určený Zákazníkem.

1.4 Práva z vadného plnění, reklamace

1.4.1 Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2121 až 2125 a § 2161 až 2174 OZ.
 • V případě dodání nefunkční licence má Zákazník právo požadovat výměnu licence (aktivačního klíče / odkazu) za novou, funkční nebo vrácení peněz.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • má zboží vlastnosti, jakost a provedení, které si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí na www.fakaheda.eu, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Zákazník bere na vědomí, že u elektronických licencí pro software s "předběžným přístupem" Prodejce negarantuje funkčnost a bezchybnost tohoto software, jedná se o rozpracovaný software, který se běžně prodává za nižší cenu, než je následně koncová cena finálního software. Zároveň Prodejce negarantuje, že dojde k vydání finální verze tohoto software.
 • V případě nekompatibility zařízaní zákazníka se software, pro který je licence určena, nejde o vadné plnění. Zákazník je povinnen ověřit si kompatibilitu se svým zařízením před nákupem.

1.4.2 Reklamace

 • Veškeré reklamace musí kupující posílat na email sales@fakaheda.eu nebo skrze diskuzi v detailu objednávky.
 • V případě reklamace elektronické licence můžeme jako doklad o neúspěšnosti aktivace požadovat následující:
  • snímky obrazovky či fotografie jednotlivých kroků aktivačního procesu,
  • snímky obrazovky či fotografie knihovny licencí na dané platformě,
  • snímky obrazovky či fotografie historie aktivací na dané platformě.
  • snímky obrazovky či fotografie komunikace zákazníka s technickou podporou dané platformy dokládající detaily uplatnění licence.
 • Na vyřízení celé reklamace si ponecháváme lhůtu maximálně 30 dnů. Tato lhůta se začíná počítat od okamžiku dodání všech podkladů nutných k reklamaci.
 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.5 Dotazník spokojenosti

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

1.6 Závěrečná ujednání

 • Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 • Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • Všechny spory mezi stranami vzniklé z Kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy sales@fakaheda.eu. O vyřízení stížnosti bude Zákazník informován zasláním emailu na adresu, která byla uvedená ve stížnosti.
 • Kupní smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu; práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec Kupní smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.
 • Pro Kupní smlouvy se Zákazníky, kteří jsou podnikatelé, neplatí ustanovení Občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Kupní smlouva nebude vykládána podle pravidla Občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.
 • V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 • Zákazník nesmí Kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu Prodávajícího v písemné formě.

 Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

2. Všeobecné podmínky využívání hostingových služeb FakaHeda.eu

2.1 Definice

 • FakaHeda.eu - Sdružení podnikatelů: Tomáš Cigán, IČ: 87289938, Jan Faika IČ: 75369991
 • ADMIN - administrátor, technická podpora, FakaHeda.eu
 • MAJITEL - objednavatel služby(placené nebo sponzorované) poskytované FakaHeda.eu, majitelem je objednavatel, nikoliv plátce
 • OSOBA POVĚŘENÁ - osoba, které bylo MAJITELEM umožněno upravovat zakoupenou službu
 • FTP - File Transfer Protocol, síťová služba určená pro přenos souborů

2.2 Využívání služeb

2.2.1 Herní server (dále jen HS)

 • HS je veřejně přístupná služba
 • Základní instalace HS je v souladu s licenčním ujednáním dané hry. Pro základní instalaci HS jsou využívány volně dostupné soubory. V případě, že HS vyžaduje soubory dané hry, FakaHeda.eu vlastní originální kopii této hry.
 • Veškeré soubory potřebné pro chod HS jsou MAJITELI přístupné skrze FTP (výjimkou jsou herní servery, u kterých toto nesmí být umožněno).
 • Při úpravách nastavení HS či modifikaci základní instalace HS přechází odpovědnost za dodržování licenčního ujednání na MAJITELE HS. Takovýmito úpravami HS se rozumí úpravy MAJITELEM HS, či ADMINEM (na základě požadavku MAJITELE HS).
 • DODATEK: U Battlefield RANKED serverů musí majitel zajistit dodržování pravidel ROE (http://www.fakaheda.eu/view.php?cisloclanku=2009020005)
 • ADMIN není oprávněn upravovat nastavení HS či jej modifikovat bez souhlasu MAJITELE HS, pokud se nejedná o opravu chyby v základní instalaci, úkony prováděné za účelem zamezení přetěžování či jiné optimalizace.
 • Je zakázáno měnit parametry HS, které mají vliv na výpočet měsíčního paušálu HS, či mají vliv na síťovou komunikaci ( především změna počtu slotů, překračování počtu hráčů včetně botů a čehokoliv dalšího co na serveru zabírá sloty pro hráče nad zaplacený počet slotů. Hry pro kterou je HS určen, IP adresy a portů ).
 • Je zakázáno upravovat a zasahovat do query protokolu herního serveru. Server musí vždy zobrazovat reálné informace ohledně počtu slotů a hráčů na serveru pokud toto server pro danou hru podporuje.
 • Je zakázáno provádět jakýmkoliv způsobem úpravy v nastavení HS, které by mohly zapříčinit pád hardwarového serveru či nadměrné přetížení. Do tohoto prohřešku se také počítá jakýkoliv úkon s HS, který je prováděn za účelem přetížení/shození serveru.
 • Je zakázáno využívat FTP HS pro šíření či skladování dat nesouvisejících s provozem HS.
 • V případě porušení některého z předchozích bodů MAJITELEM či OSOBOU POVĚŘENOU je ADMIN oprávněn HS vypnout na dobu úměrnou prohřešku. Dobu volí ADMIN dle svého uvážení. MAJITEL v tomto případě nemá nárok na náhradu škody.
 • Při zakoupení HS pro hru minecraft zákazník automaticky souhlasí s podmínkami vydanými společností Mojang - EULA
 • Je zakázáno provozovat HS cílený na hru mezi klienty s hacky/cheaty (servery typu "Hack vs Hack" a podobně).
 • Na Rust serverech není možno používat v případě nainstalovaného OxideModu parameter modded: false, který nastaví server jako komunitní i v případě používání OxideModu
 • V případě řešení sporů ohledně autorského práva je majitel dotčeného HS povinen při řešení tohoto sporu spolupracovat (komunikovat) a k danému sporu se vyjádřit a dle dohodnutého řešení provést nápravu situace

2.3 Reklamace služeb

 • Nesprávnou funkčnost služby je povinen zákazník nahlásit ihned. Pokud tak neučiní, bude jako doba nefunkčnosti nebo omezené funkčnosti služby začínat dnem nahlášení reklamace provozovateli prostřednictvím ticket systému, emailu nebo telefonicky.
 • Provozovatel se zavazuje vzniklý problém začít řešit nejpozději do 5 pracovních dnů a o průběhu oprav zákazníka informovat.
 • Pokud nastane pochybení na straně poskytovatele a nebude zaviněno třetí stranou (např, živelná pohroma, DDOS útoky, nefunkčnost serverů třetích stran závisejících na provozu HS), je poskytovatel povinen provést náhradu za dobu nesprávné funkčnosti či nefunkčnosti dané služby. Náhrada je ve formě přičtených dní k pronájmu služby vždy v minimální době 1 dne navíc dle délky trvání omezené funkčnosti služby.

2.3.1 - Nárok na vrácení peněz

 • Nárok na vrácení peněz za zakoupenou službu zákazníkovi vzniká v případě prokázané plné nefunkčnosti služby po dobu alespoň 2 týdnů z jednoho měsíce pronájmu služby.
 • Nárok na vrácení peněz za zakoupenou službu bez udání důvodu vzniká v případě nezapočatého plnění služby, tedy v případě, že zakoupená služba nebyla aktivována.
 • Nárok na náhradu škody zaniká v případě, že byla disfunkčnost / špatná funkčnost zapříčiněna nestandardním nastavením služby ze strany zákazníka. Za takovéto nastavení se považuje vše co se liší od základní instalace poskytnuté poskytovatelem.

2.3.2 - Řešení sporů

 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.4 Ceny

 • Pokud není u příslušné ceny uvedeno jinak, platí, že zobrazované ceny uvedené v Kč (korunách českých) jsou rovny cenám uvedeným v kreditech a naopak.
 • Jakékoliv vyplácení kreditů na bankovní účty jakéhokoli typu není možné.

3. Zásady zpracování osobních údajů zákazníků FakaHeda.eu v souladu s GDPR

Zpracovatel osobních údajů a Správce

Sdružení podnikatelů, dále jen FakaHeda.eu:

Bc. Tomáš Cigán (Austin)
tomas.cigan@fakaheda.eu
IČ: 87289938
DIČ: CZ8610066025

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

Bc. Jan Faika (MiniMe)
jan.faika@fakaheda.eu
IČ: 75369991
DIČ: CZ8701225940

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

3.1 Zpracování osobních údajů u FakaHeda.eu

Osobní údaje FakaHeda.eu zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Osobní údaje získává FakaHeda.eu od subjektů těchto údajů. Dále FakaHeda.eu zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností FakaHeda.eu a ochranu oprávněných zájmů FakaHeda.eu je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

3.2 Pověřenec

FakaHeda.eu nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován.

3.3 Zálohování a obnova ze zálohy

Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohovány. V provedených zálohách (souborech, snapshotech apod.) FakaHeda.eu do dat nezasahuje a v případě obnovy FakaHeda.eu osobní data po obnově upraví tak, aby byla v souladu s těmito Zásadami.

3.4. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje zpracovávané FakaHeda.eu:

3.4.1 Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů FakaHeda.eu

 • Zajišťování provozu služeb (a to včetně ochrany) sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy).
 • Poskytování služeb elektronických komunikací, detailů o všech platebních transakcích, poskytování dalších souvisejících služeb (plnění smlouvy).
 • Vyúčtování za poskytnuté nebo nabídnuté služby (plnění smlouvy).
 • Plnění zákonných (zejména daňových) povinností (plnění zákonných povinností).
 • Účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností).
 • Zákaznické spory mezi Fakaheda a zákazníkem (oprávněný zájem).
 • Kroky spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy).
 • Zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Fakaheda (oprávněný zájem).
 • Evidence využívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem).

3.4.2 Uchovávané údaje pro uzavření a plnění smlouvy:

 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ
 • fakturační adresa
 • IP adresa
 • stát
 • identifikační údaje majitele služby a identifikační údaje plátce služby
 • potvrzení souhlasu o zletilosti Subjektu, respektive souhlasu zákonného zástupce s předáním osobních údajů subjektu FakaHeda.eu

3.4.3 Zákaznický účet

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu dává subjekt údajů souhlas FakaHeda.eu se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů s tím, že v zákaznické administraci se nesmí nacházet žádná aktivní služba a nesmí tam být žádný nevyužitý kredit. V případě, že v zákaznickém účtu jsou jakékoliv údaje o službách apod., tak zákaznický účet není mazán, ale deaktivován bez možnosti přihlášení. Smazání zákaznického účtu, respektive anonymizace v souladu s těmito Zásadami, proběhne po smazání (případně anonymizaci) všech Služeb v zákaznickém účtu (po uplynutí lhůt pro jednotlivé služby) v souladu s těmito Zásadami.

Nedílnou součástí všech služeb je zákaznický účet, pro jehož fungování je nutné vyplnit:

 • přezdívka
 • e-mailová adresa

údaje potřebné pro komunikaci se zákazníkem:

 • stát
 • jazyk, v kterém je web zobrazován

nepovinné údaje:

 • bezpečnostní/kontrolní otázka
 • odpověď na bezpečnostní/kontrolní otázku

3.4.4 Údaje o objednaných a odebíraných službách, využívání služeb

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

 • druh a specifikace objednané nebo poskytované nebo poskytnuté služby, změny u služeb a historie změn (včetně všech dokumentů zaslaných elektronickou nebo písemnou formou zákazníky FakaHeda.eu nebo FakaHeda.eu zákazníkům)
 • objem poskytovaných nebo poskytnutých služeb a jejich cena, detaily o výpočtu a stanovení ceny
 • informace o platbách a úhradách, včetně všech detailů o provedené platbě (například čísla účtu odesílatele)
 • informace o stavu kreditového účtu a pohybech na tomto účtu
 • informace o rozpracovaných a nedokončených objednávkách
 • historie přístupů do administrace
 • veškeré detaily o nastavení jednotlivých služeb a to například kombinace e-mailové adresy a IP ze které je povolený přístup
 • historie změn nastavení jednotlivých služeb

3.4.5 Provozní údaje a lokalizační údaje

FakaHeda.eu zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro vyúčtování služeb, případně pro řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností. Jde o:

 • volající číslo u telefonních hovorů na zákaznickou podporu
 • adresa a detaily datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • datum a čas prováděných operací a změn  
 • detaily o přístupech do zákaznické administrace FakaHeda.eu a prováděných změnách
 • druh prohlížeče a operačního systému připojeného počítače
 • datové toky u jednotlivých služeb, které FakaHeda.eu poskytuje svým zákazníkům
 • detaily o datovém provozu, které jsou využívány zejména pro sledování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb (například záznamy využívané nebo získané různými druhy IT ochran a bezpečnostních řešení, jako jsou DDoS ochrany, IDS/IPS ochrany, antivirové ochrany)
 • detaily o obsazeném datovém (úložném) prostoru
 • detaily o vytížení stroje (CPU, RAM, atd.) danou službou

3.4.5.1 Provozní údaje a lokalizační údaje - logy:

 • událostí vytvořené v administraci služeb FakaHeda.eu (doba uchování a zpracování je shodná s dobou po kterou je evidována služba v evidenci FakaHeda.eu)
 • access log (log přístupů) s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
 • error logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
 • ftp logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
 • logy aktivity zákaznické podpory (náhledy a čtení komunikace zákaznické podpory se zákazníky)  
 • logy manipulace s jednotlivými službami (nastavení služeb, náhledy na služby, přesuny a změny v rámci zákaznických účtů)

3.4.6 Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

 • Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos dat nebo poskytnutí služby. Údaje generované (například) sítovými zařízeními při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

3.4.7 Komunikace mezi FakaHeda.eu a zákazníkem

 • Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb FakaHeda.eu mezi FakaHeda.eu a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a krátkých textových zpráv, chatové a případně videochatové komunikace mezi zákazníkem a FakaHeda.eu.

3.5 Doba uchovávaní informací o zákaznících FakaHeda.eu

 • U zákazníků služeb FakaHeda.eu, je FakaHeda.eu oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči FakaHeda.eu, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s FakaHeda.eu po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy s FakaHeda.eu.
 • Zákazník s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.
 • Vzheldem k tomu, že FakaHeda.eu využívá kreditový systém s kreditovým účtem, na který je kdykoliv možné zaslat finanční obnos, nemůže FakaHeda.eu automaticky zákaznický účet smazat a je nutné FakaHeda.eu o smazání požádat.
 • Faktury a další účetní doklady vystavené FakaHeda.eu jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě.
 • V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je FakaHeda.eu povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům, ale vždy za splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
 • FakaHeda.eu uchovává v souladu se zákonem další provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem - zejména takzvané logy přístupů. Tyto logy obsahují všechny informace o úkonech Zákazníka vůči FakaHeda.eu a/nebo třetím osobám. Vzhledem k obsahu jsou tyto logy poskytnuty pouze na základě žádosti dotčených subjektů a to v souladu se zákonem, případně jen úřadům nebo státním orgánům. FakaHeda.eu nezasahuje do obsahu logů a tyto logy mohou být použité jako důkazy v různých řízeních.

3.6 Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných FakaHeda.eu

 • V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných FakaHeda.eu, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek FakaHeda.eu.

3.7 Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má veškerá práva, které vycházejí z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).