Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Sdružení podnikatelů:

Bc. Tomáš Cigán (Austin)
tomas.ciganfakaheda.eu
IČ: 87289938
DIČ: CZ8610066025

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

Bc. Jan Faika (MiniMe)
jan.faikafakaheda.eu
IČ: 75369991
DIČ: CZ8701225940

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ Hlučín

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 


1. Uživatelský účet

• Zákazník vytvoří svůj Uživatelský účet zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře v Internetovém obchodě a kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Kliknutím na toto tlačítko Zákazník zároveň potvrzuje správnost a pravdivost zadaných údajů. Zákazník je povinen zadané údaje ve svém Uživatelském účtu aktualizovat v případě jakékoliv změny.

• Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému Uživatelskému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého Uživatelského účtu jiným osobám.

• Pokud Zákazník poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), může Prodávající Uživatelský účet Zákazníka zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si však Zákazník může založit nový Uživatelský účet.

• Prodávající může dočasně omezit dostupnost Uživatelského účtu Zákazníka, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení a nebo v případě podezření na podvodné jednání.

2. Uzavření kupní smlouvy

• Zákazník může objednávat Produkty z Internetového obchodu prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

• Nabídka Produktů na webových stránkách Internetového obchodu není návrhem na uzavření Kupní smlouvy; veškeré Kupní smlouvy budou uzavřeny až na základě Objednávky Zákazníka.

• V případě zájmu o koupi Produktu je třeba vyplnit veškeré povinné údaje Objednávky a vyplněnou Objednávku odeslat Prodávajícímu potvrzením objednávky v Internetovém obchodě (kliknutím na tlačítko „Potvrzuji a chci zaplatit“). Upozorňujeme, že odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami.

• Prodávající neprodleně potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce anebo prostřednictvím Uživatelského účtu; toto potvrzení však není akceptací objednávky.

• Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením Prodávajícímu, ale k uzavření Kupní smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany Prodávajícího. Prodávající může akceptovat Objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo Uživatelského účtu anebo přímo odesláním objednaného Produktu Zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva na Produkt specifikovaný v Objednávce.

• Pokud Objednávku nemůže Prodávající akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Produktu, jeho vyprodání a podobně), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že prodlení Prodávajícího se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.

• Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno Objednávky však nebudou provedeny po uzavření Kupní smlouvy (tj. zejména po odeslání akceptace Objednávky Zákazníkovi). V případě storna Objednávky Zákazníkem, který je podnikatelem, pokud Produkt byl zvlášť objednán u jeho dodavatele pro takového Zákazníka, je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi pouze 75 % celkové ceny Produktu, ohledně nějž došlo ke stornu; zbývajících 25 % takové ceny si Prodávající ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového Produktu, jeho dopravou a dalších obdobných nákladů.

3. Dodání Produktu, platební podmínky

• Prodávající Produkt primárně doručuje prostřednictvím digitální distribuce, tj. zasláním aktivačního klíče nebo odkazu na email Zákazníka nebo na jeho Uživatelský účet, pomocí kterých Zákazník zakoupený Produkt aktivuje.

• Způsob úhrady ceny Produktu bude zvolen Zákazníkem v Objednávce.

• Cena Produktu může být uhrazena zejména následujícími způsoby:

předem bankovním převodem, online platbou nebo online platební kartou; v takovém případě bude Produkt odeslán Zákazníkovi na email či na jeho Uživatelský účet, nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Prodávajícího;

• Dostupné Produkty jsou Zákazníkovi standardně dodávány do 24 hodin po zaplacení Kupní ceny. Informace o dostupnosti Produktu je uvedena na webových stránkách Internetového obchodu.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

• Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

• Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

• Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

• Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

• Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

• Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

• Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení na jeho žádost.

5. Osobní údaje

• Jakékoliv osobní údaje, které Zákazník poskytne Prodávajícímu v souvislosti se sjednáním Kupní smlouvy, musí být správné a úplné.

• Prodávající zpracovává osobní údaje Zákazníků pro účely plnění z Kupních smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, za účelem vedení uživatelského účtu a pro další účely uvedené v tomto článku, a to i po uzavření Kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména v rozsahu jména a příjmení, adresy bydliště či doručovací adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a emailu, případně i dalších osobních údajů, které Zákazník Prodávajícímu při sjednání Kupní smlouvy poskytne. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

• Prodávající umožní Zákazníkům přístup k jejich osobním údajům a v případě, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na žádost Zákazníka učiní nezbytná nápravná opatření, o jejichž provedení Zákazníka informuje. Své osobní údaje může Zákazník měnit na webových stránkách Internetového obchodu v sekci „Přihlášení“.

• Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje předával třetím osobám za účelem jejich zpracování v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek. Zákazník dále souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje využíval za účelem nabízení zboží nebo služeb, a to buď sám, nebo aby takové jejich užívání umožnil i svým obchodním partnerům; tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat.

• Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

• Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v Internetovém obchodě možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy splnit bez takového uložení cookies, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

6. Zasílání obchodních sdělení

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7. Vyřízení reklamace

• veškeré reklamace musí kupující posílat na email salesfakaheda.eu

• na vyřízení celé reklamace si ponecháváme lhůtu maximálně 7 pracovních dnů.

• Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

• Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 10 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

• Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Není-li možné platbu vrátit stejnou platební metodou, kterou byla platba odeslána, bude částka vrácena bankovním převodem na účet kupujícího. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

• Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

• Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

• Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení na jeho žádost.

8. Závěrečná ujednání

• Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

• Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

• Všechny spory mezi stranami vzniklé z Kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

• Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy salesfakaheda.eu. O vyřízení stížnosti bude Zákazník informován zasláním emailu na adresu, která byla uvedená ve stížnosti.

• Kupní smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu; práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec Kupní smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.

• Pro Kupní smlouvy se Zákazníky, kteří jsou podnikatelé, neplatí ustanovení Občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Kupní smlouva nebude vykládána podle pravidla Občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.

• V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

• Zákazník nesmí Kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu Prodávajícího v písemné formě.

 Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Vítejte na stránkách FakaHeda.eu. Jsme s Vámi již více než 10 let!
Přihlášení

Tato stránka využívá cookies. V případě, že nesouhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení, opusťte tuto stránku. Souhlasím